ဆက်သွယ်ရန်

 

လိပ္စာ

Mountain & Sea International Company Limited
ရံုးလိပ္စာ။ ။ အမွတ္၊၁၅၄, အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
စက္ရံုလိပ္စာ။ ။အမွတ္၄၇၊ စက္ဆရာဦးထြန္းလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္၊ ေ၇ႊျပည္သာစက္မႈဇံု (၄)၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း။ +95 1 556610, +95 9 402570299
ဖက္စ္။ +95 1 556610
စာပို႕ရန္။ contact@pointsunseed.com

Keep In Touch with us